Våra utbildningar

Vi antar elever till Ekonomiprogrammet, inriktningarna Ekonomi och Juridik, och till Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

Högskoleförberedande på riktigt

Vi har träffat personal från Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet för att få deras syn på vad som brukar vara den största omställningen för deras förstaårselever när de kommer från gymnasieskolan, och låtit dessa synpunkter ha stor inverkan på vår skolas verksamhet.

Våra högskoleförberedande utbildningar förbereder dig för högre studier. Nära kontakter med flera lärosäten skall minimera glappet mellan gymnasieskolan och högskolan, genom att du under gymnasietiden gradvis möter arbetssätt som återfinns på högskola och universitet.

Några grundläggande tankar i vår pedagogiska plattform

Alla lektioner är ca tre timmar långa, för att möjliggöra fördjupningar och minska den splittring eleverna kan känna med upp till 7 olika ämnen per dag. Alla lektioner startar och avslutas på liknande sätt oavsett ämne, för att skapa lugn och trygghet i elevernas studiesituation och underlätta vårt arbete med studiestrategier.

Varje enskild lektion skall hålla hög nivå. Lektioner i olika ämnen och årskurser skall hänga ihop. Vi lägger stort fokus i vår rekrytering av lärare och avsätter tid för samverkan i kollegiet för att uppnå en röd tråd i utbildningen.

Vi har höga förväntningar på alla elever. Vi tror att alla våra elever kan ta ansvar för sina studier och tillägna sig de kunskaper som anges i kursplanerna. Vi förväntar oss att varje enskild elev genom sitt uppträdande gör sitt bästa för att göra sin egen och sina skolkamrater tid hos oss till en lärorik tid fylld av goda minnnen.

Vi tror på en bred utbildning där ett vetenskapligt, logiskt förhållningssätt är rådande i all undervisning. Vi tror på att renodla vår verksamhet, att göra få saker väldigt bra istället för många saker halvbra.

Det högskoleförberedande arbetet skall lysa igenom i all undervisning. Eleverna utbildas under hela sin studietid i läs-, skriv- och studiestrategier i samtliga ämnen.

Vi tror helt enkelt på utbildning.

Synergier mellan natur och ekonomi

Valet av program skall fortfarande erbjuda möjligheter till ett brett spektrum av studie- och karriärval, vilket är skälet till att de programfördjupningskurser eleverna möter utgör en bred bas. Vi ser att kombinationen av kurserna Historia 2 och Engelska 7 kan ge djupare förståelse för de villkor som styr tillvaron idag och underlätta läsandet av kurslitteratur på högskolan.

Vi vet att ekonomer och naturvetare ofta hamnar på samma högskoleutbildningar eller samverkar i näringslivet. Vi kommer utnyttja alla möjligheter till samverkan mellan våra två program, inte minst för att man redan hos oss kan börja bygga sitt professionella nätverk. Exempelvis kommer stora delar av programfördjupningskurserna i årskurs 3 att läsas gemensamt.

 

Dela: