Andreas Öberg

Jag heter Andreas Öberg, och jag har sedan 2011 arbetat som gymnasielärare i svenska och religionskunskap. Innan jag började arbeta på P A Fogelströms gymnasium arbetade jag på NTI Gymnasiet Stockholm. Under mina år som lärare har jag alltid strävat efter att ge mina elever förutsättningar att utveckla goda ämneskunskaper, men minst lika viktigt har det varit för mig att ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande.

 

Min erfarenhet är att tydliga förväntningar och tydlig struktur, tillsammans med variation av arbetsformer, skapar goda förutsättningar för lärande. När vi vet vad som förväntas av oss, samtidigt som vi får ramar och riktlinjer till stöd, blir det lättare för oss att fokusera på uppgiften som står till hands. Samtidigt måste vi få möjlighet att tillämpa våra idéer och kunskaper i olika sammanhang och på olika sätt. De tankar vi uttrycker i en skriftlig reflektion kan ofta skilja sig åt från de tankar vi uttrycker i en gruppdiskussion. Därför är det viktigt att i undervisningen ge utrymme åt tänkande i olika forum och i olika medier.

 

Parallellt med detta strävar jag efter att arbeta på ett sätt som medvetandegör mina elever om hur de i nuläget tar sig an sina skoluppgifter och hur de framöver kan utveckla och förbättra sina tillvägagångssätt. Här finns en naturlig koppling till det aktiva arbete med lässtrategier som finns här på PAF. Viktigt för mig är att inte låta undervisningen enbart behandla innehållet i texterna som vi läser tillsammans. Oavsett om vi läser en roman, en nyhetsartikel eller en vetenskaplig rapport, tror jag att alla mina elever tjänar på att bemästra en bred repertoar av strategier för att bäst avgöra hur en text bör läsas på ett så givande och effektivt sätt som möjligt.

photo of Andreas Öberg

Andreas Öberg

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 85