Pavlo Narvaja

Min lärarbana påbörjades i samband med att jag antogs till forskarutbildningen på Filo­so­fiska institution­en vid Stockholms universitet 2001. Under mina tio år där undervisade jag i argumentationsanalys, semantik, logik, vetenskapsteori och politisk filosofi. Dess­utom fungerade jag ofta som handledare för uppsatsstudenter på olika nivåer. 2011 tog jag ste­get till gymnasievärlden och Thoren Business School där jag huvudsakligen kom att under­visa i de ämnen jag är behörig i: sam­hällskunskap och filosofi. 2017 började jag att arbeta på P A Fogelströms gymnasium och sedan hösten 2019 är jag biträdande rektor på skolan.

 

I egenskap av biträdande rektor har jag ett speciellt ansvar för den högskoleförberedande delen av skolans profil. Att förbereda eleverna på framtida studier är förstås i stor utsträckning en individuell syssla som har att göra med vad den enskilda läraren ägnar sig åt i sin undervisning och i vilken mån läraren följer de centrala styrdokumenten. Men det finns också sådant vi kan och bör göra som kollektiv. Mot den bakgrunden arbetar vi i gemensam anda med läs- och skrivstrategier, försöker skapa ett kritiskt klassrumsklimat på varje lektion och har en rad institutionaliserade vetenskapliga projekt som samtliga elever oberoende av program ska ta sig an under sina år hos oss. Min uppgift består i att skapa former och förutsättningar för dessa kollektiva inslag i våra utbildningar.     

 

Som lärare försöker jag bidra till att å ena sidan skapa en miljö där mina elever känner sig bekväma att uttrycka uppfattningar av olika slag, å andra sidan en miljö där de tränas i att argumentera för dessa. Skäl för åsikter är viktigare än själva åsikterna, resonerar jag. Ett annat utmärkande drag i min undervis­ning är att jag jobbar väl­digt medvetet och metodiskt med att odla elever­nas ämneskun­skaper. Även om själva undervis­ningsme­toderna varierar – föreläs­ningar, diskussioner, all­männa läs- och skriv­stunder sammanflätas med individuella och gemensamma uppgifter – finns alltid detta i åtanke. Anledningen här­till har med en pe­dagogisk övertygelse att göra, nämli­gen att för­mågor som kritiskt tänkande, kre­ativitet och förståelse är beroende av just äm­neskun­skaper.      

photo of Pavlo Narvaja

Pavlo Narvaja

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 70