Joakim Ånmark

Mitt namn är Joakim Ånmark och jag är legitimerad ämneslärare i samhällskunskap och engelska. Efter min examen arbetade jag på Praktiska Gymnasiet Liljeholmen där jag undervisade elever på de yrkesförberedande programmen. De erfarenheter som jag har med mig är bland annat vikten av att undervisningen präglas av ett tydligt ledarskap, med variation i undervisning- och examinationsformer samtidigt som kursinnehållet knyter an till elevens förkunskaper och intresse för att på så sätt främja utvecklingen av ämneskunskaper och förmågor. Vidare strävar jag efter att uppnå ett dynamiskt klassrum med högt i tak där olika åsikter och erfarenheter tillåts att mötas och utmanas.

 

Min undervisning präglas av en hög tilltro till elevens egen förmåga och vilja att lyckas, samt att jag ställer krav på eget ansvarstagande för den egna inlärningen och progressionen av förmågor och ämneskunskaper. Därtill strävar jag efter att i undervisningen ge eleven en gedigen grundutbildning med fokus på det högskoleförberedande uppdraget, för att underlätta övergången till vidare studier. Detta för att hjälpa eleven att utveckla de teoretiska och praktiska kunskaper och förmågor som är nödvändiga för att lyckas efter den gymnasiala tiden. I engelskundervisningen innebär detta träning i produktion och reception, även av mer formella, komplexa och vetenskapliga slag för att fördjupa elevens kunskaper och förbereda denne inför fortsatta studier och/eller arbete som ställer allt högre krav på goda språkkunskaper. I undervisningen i samhällskunskap är målet att stärka elevens ämneskunskaper kring samhällsvetenskapliga företeelser och fenomen i vår omvärld för att ge denne ökad teoretisk förståelse för samtiden, samt att utveckla förmågan att orientera sig i och kritiskt analysera den komplexa och digitala värld som omger oss.

 

Vid examen är mina förhoppningar att eleven lämnar ”PAF” med tre lärorika och roliga år bakom sig, som stimulerat så väl akademiskt som socialt, med de kunskaper och förmågor som krävs för att långsiktigt lyckas i vidare studier och yrkesliv.

photo of Joakim Ånmark

Joakim Ånmark

Befattning:
E-post:
Telefon:
076-123 29 92