Om skolan

Skola med höga förväntningar

Vi tror på en skola med höga förväntningar på elever och personal.

Vi tror på undervisning. Riktig undervisning med utmaningar, engagemang och tydlighet. Vi tror att grundläggande kunskaper, förmågan till eget ansvarstagande och vana vid olika arbetssätt är avgörande för hur man lyckas i högre studier.

Vi tror att en gymnasieskola har mycket att vinna på en samstämmig personalgrupp som arbetar tillsammans mot samma mål. Vi anställer lärare som både är självklara ledare i klassrummet och självklara kuggar i vårt gemensamma maskineri. Samverkan mellan all personal ger en röd tråd i utbildningen, synergieffekter mellan ämnen och en progression över elevernas tre år.

Om du tror på samma saker, så har vi en unik möjlighet att tillsammans skapa Stockholms bästa skola. Så att du om 30 år med stolthet kan säga: ”Titta där, jag tillhörde den första årskursen som började på skolan där uppe på höjden."

Det högskoleförberedande uppdraget

Vi tolkar vårt uppdrag som att övergången till högskolestudier skall bli så smärtfri som möjligt för våra elever. För att kunna lösa det uppdraget på bästa sätt har vi frågat ett drygt 20-tal insitutioner på ett antal lärosäten vad de anser vara de största svårigheterna för förstaårsstudenterna. De har varit slående överens om brister i:

- förmågan att ta till sig kurslitteratur. Till viss del på grund av att studenterna läser för långsamt, men framförallt för att de inte anpassar sin läsning till den litteratur de har framför sig. Vi jobbar därför aktivt i alla ämnen med lässtrategier redan från första början.

- förmågan att skriva korrekt och vetenskapligt. Detta gör att vi arbetar med skrivstrategier redan från första terminen. Termin två börjar eleverna arbeta med vår skrivhandbok för vetenskapligt skrivande, som vägleder dem till gymnasiearbetet via ett par ämnesövergripande uppsatsprojekt per läsår.

-  förmågan att planera sina studier. Studiestrategier är en återkommande punkt på våra mentorstider. Vi arbetar aktivt med kamratbedömning, dels för att eleverna skall vänja sig vid att bedöma sina egna och andras texter, dels för att de skall lära sig att skilja på sin produkt och sig själva som personer.

Dela: