Vision

För mig är vårt uppdrag kristallklart. De högskoleförberedande programmen skall förbereda eleverna för högre studier. Vi skall under tre år tillföra så mycket värden som möjligt till eleverna, dels i form av de kunskaper och förmågor som anges i nationella styrdokument, dels det vi själva anser att eleverna behöver i högre studier. Jag vill att eleverna efter examen upplever att vi förberett dem bättre än någon annan kunde ha gjort.

Det är viktigt att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som det anges i skollagen. Vår pedagogik bottnar i utbildningstradition som utvecklas med hjälp av modern pedagogisk forskning. Värden som trygghet, studiero och ansvarstagande för egna studier kommer att poängteras, eftersom jag är övertygad om att det är grunden till all inlärning. Denna grund byggs med gemensamt överenskomna ordningsregler och rutiner som följs av all personal, för att så mycket fokus som möjligt skall kunna läggas på inlärning och utveckling.

Ovanpå denna traditionella grund gör vi ett noga genomtänkt urval av pedagogisk forskning, med målet att kunna erbjuda Stockholms bästa gymnasieutbildning. Vägen till detta mål går via några nyckelbegrepp:

  • Trygghet, studiero och trivsel skall säkerställas genom väl förankrade ordningsregler som efterlevs av all personal, och ett respektfullt bemötande på skolan.
  • Lärarna skall bedriva engagerande undervisning av hög akademisk kvalitet, kommunicera höga förväntningar på elevernas prestationer, vara tydliga kring kursadministration, samt kontinuerligt stämma av elevernas uppfattning om undervisningen och utifrån detta anpassa undervisningen.
  • Skolans förbyggande och hälsofrämjande arbete ska under rektors ledning bygga på samarbete mellan elevhälsans professioner, lärare och övrig personal.
  • Samverkan mellan all personal skall sträva mot en röd tråd i utbildningen och att synergieffekter mellan ämnen och kurser uppnås.
  • Väl genomtänkt implementering av resultat från pedagogisk forskning skall göras.
  • Kontakt med lärosäten skall stämma av skolans högskoleförberedande arbete och underlätta övergången till högre studier. Eleverna skall gradvis introduceras i arbetssätt och metoder som används på högskolor och universitet.
  • Digitalisering i lärandet skall vara väl utvecklat både som stöd till undervisningen och som arbetsredskap för lärare och elever.

Thomas Lejdemalm, rektor

 

Dela:
Kategorier: