Rutiner för frånvaro

Frånvaroanmälan ska alltid göras

...annars riskerar du ogiltig frånvaro.

Du (eller vårdnadshavare om du är under 18 år) måste frånvaroanmäla dig varje dag under den period du är frånvarande. När du är åter i skolan meddelar du undervisande lärare eller din mentor.

Blir du sjuk under dagen

Du som blir sjuk under dagen ska i första hand kontakta skolsköterskan och i andra hand mentor. Om du blir frånvarande längre tid än du uppgett till skolan, måste du anmäla det i frånvarosystemet varje dag så att din frånvaro blir rätt registrerad.

Det är viktigt att tala in meddelandet tydligt så att den som lyssnar hör vilken elev och vilka lektioner det gäller.

Uppge alltid:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Klass
  • Lektion(er) / Hela dagen

Ofullständigt, otydligt eller svårtolkat meddelande lämnas utan åtgärd.

Eget ansvar

Du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier på grund av frånvaro. Du kan inte kräva att läraren på nytt går igenom saker som han/hon redan behandlat, eftersom hela klassens arbete då skulle fördröjas. Endast vid längre frånvaro och vid mycket speciella skäl kan skolan ge hjälp i form av stödundervisning.

Dela: